Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 211 có những nội dung chính sau đây:

- Gắn kết tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam.

- Góp phần định hình trật tự an ninh khu vực và quốc tế.

- Y đức Việt Nam tỏa sáng ở Bentiu.