Những nội dung chính trong Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 209:

- Xây dựng chiến lược Đối ngoại Quốc phòng.

- Việt Nam và Thái Lan thúc đẩy hợp tác Quốc phòng.