Chương trình "Đối ngoại quốc phòng - Số 206" dành toàn bộ thời lượng để nói về đóng góp cao cả của Việt Nam cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, cũng như những đóng góp cho hợp tác quốc phòng ngày nay.