Những nội dung chính trong Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 208:

- Quân đội nhân dân Lào kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.

- Phỏng vấn Bộ trưởng Quốc phòng Lào.