Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 212 có những nội dung chính sau đây:

- Bản chất hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.

- Thăm thân ngày Tết - nét đẹp của tình đoàn kết đặc biệt.