Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 214 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam - Nam Sudan thúc đẩy hợp tác.

- Đóp góp của Việt Nam vào ACDFM.

- Đảm bảo an toàn cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên.