Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 215 có những nội dung chính sau đây:

- Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 16.

- Việt Nam - Hoa Kỳ đẩy mạnh khắc phục hậu quả chiến tranh.