Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 309 có những nội dung chính sau đây:

- Bàn giao khu đất được xử lý dioxin đầu tiên tại sân bay Biên Hòa.

- Khắc phục hậu quả bom mìn - Cuộc chiến còn tiếp diễn.