Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 307 có những nội dung chính sau đây:

Nhìn lại hành trình vì hòa bình của Việt Nam.

- Hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia ký kế hoạch hợp tác năm 2021.