Thư viện quốc phòng - Số D1: "Phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Phần 1".