Điểm đ, e, g, h, i - Khoản 2 - Điều 7 - Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 quy định nội dung hợp tác quốc tế về an ninh mạng:

đ) Tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng.

e) Tổ chức hội nghị, hội thảo và diễn đàn quốc tế về an ninh mạng.

g) Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về an ninh mạng.

h) Thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về an ninh mạng.

i) Hoạt động hợp tác quốc tế khác về an ninh mạng.