Thư viện quốc phòng - Số D7: "Phòng chống dịch bệnh Covid-19".