Điều khoản 3 - Điều 13 - Luật Quốc Phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2016 quy định:

- Lực lượng nòng cốt gồm Dân quân tự vệ; Công an xã , phường, thị trấn; lực lượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các Bộ, ngành trung ương, địa phương.