Tiêu chuẩn danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

Khoản 3 - Điều 12 - Thông tư 151/2028/TT - BQP ngày 12/10/2018 quy định:

 a) Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét tặng thường xuyên hàng năm cho cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lựa chọn trong số các cá nhân đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến" hoặc "Lao động tiên tiến" và phải có sáng kiến để nâng cao hiệu quả công tác, năng suất lao động hoặc có công trình, đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu, áp dụng tại đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu mang lại hiệu quả, được thủ trưởng đơn vị từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên công nhận.

 b) Tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" không quá 10% tổng quân số đơn vị.