TRÁCH NHIỆM CỦA CỤC TÀI CHÍNH/ BỘ QUỐC PHÒNG

Khoản 5 - Điều 7 - Thông tư 139/2018/TT-BQP ngày 30 tháng 8 năm 2018 quy định trách nhiệm của  Cục Tài chính/ Bộ Quốc phòng:

a. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp và người đại diện vốn nhà nước bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách theo hướng dẫn tại thông tư này;

b. Tổng hợp, đề xuất báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí còn thiếu khi giải quyết chế độ, chính sách đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, thực hiện thanh, quyết toán theo quy định;

c.Phối hợp với cơ quan Bộ Quốc phòng kiểm tra, giám sát và tham gia giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.