Trách nhiệm của Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng:

- Khoản 4 - Điều 7 - Thông tư 139/2018/TT-BQP ngày 30 tháng 8 năm 2018 quy định trách nhiệm của Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng: Phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, công ty cổ phần thực hiện đúng quy định về sử dụng và giải quyết các chế độ, chính sách đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật về lao động và theo hướng dẫn tại thông tư này; kiểm tra, giám sát và giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.