Trách nhiệm của Cục Quân lực/ Bộ Tổng Tham mưu:

Khoản 3 - Điều 7 Thông tư 139/2018/TT - BQP ngày 30 tháng 8 năm 2018 quy định:

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, công ty cổ phần thực hiện việc sử dụng, nâng lương, phiên quân hàm và giải quyết chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng làm việc tại các doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản, công ty thoái vốn và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý theo hướng dẫn tại thông tư này; phối hợp kiểm tra việc thực hiện và giải quyết các vướng mắc phát sinh.