Tiêu chuẩn danh hiệu " Chiến sĩ thi đua toàn quân"

Khoản 2 - Điều 12 - Thông tư 151/2018/TT-BQP ngày 12/10/2018 quy định:

a) Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quân" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục trở lên đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và phải có sáng kiến để nâng cao hiệu quả công tác, năng suất lao động hoặc có công trình, đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu, áp dụng hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu mang lại hiệu quả được thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng công nhận. Sáng kiến, công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của cá nhân; hành động mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu phải mang lại hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

b) Thời điểm xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quân" được thực hiện liền kề sau năm được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" lần thứ ba.