TRÁCH NHIỆM CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG

Khoản 6 - Điều 7 - Thông tư 139/2018/TT-BQP ngày 30/8/2018 quy định trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý và tổ chức thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và lao động làm việc tại các doanh nghiệp quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản, công ty thoái vốn và công ty cổ phần có góp vốn của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý trước khi chuyển sang bảo hiểm xã hội địa phương quản lý theo quy định; phối hợp kiểm tra việc thực hiện và giải quyết các vướng mắc phát sinh.