Điều 9 - Thông tư 151/2018/TT-BQP ngày 12/10/2018 quy định phạm vi, thời gian tổ chức đại hội thi đua quyết thắng như sau:

1. Đại hội Thi đua Quyết thắng được tổ chức từ cấp trung đoàn và tương đương đến cấp toàn quân.

2. Đại hội Thi đua Quyết thắng tổ chức định kỳ 05 năm một lần.