Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

Khoản 1 - Điều 12 - Thông tư 151/2018/TT-BQP ngày 12/10/2018 quy định:

a) Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất, được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục trở lên đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quân" và phải có sáng kiến để nâng cao hiệu quả công tác, năng suất lao động hoặc có công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, áp dụng vào thực tiễn hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu phải đạt hiệu quả cao, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công nhận.

Sáng kiến hoặc công trình đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu : "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" phải được áp dụng vào thực tiễn; hành động mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu phải mang lại hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân, toàn quốc.

b) Thời điểm xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được thực hiện liền kề sau năm được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quân" lần thứ hai.