Tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”:

Điểm b - Khoản 4 - Điều 12 - Thông tư 151/2018/TT-BQP ngày 12/10/2018 quy định:

b) Danh hiệu "Lao động tiên tiến" được xét tặng thường xuyên hàng năm cho quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng trong các nhà máy, doanh nghiệp; lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị, nhà máy, doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn sau:

    Hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm, đạt năng suất, chất lượng cao; có tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị;

    Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

    Tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" không quá 70% tổng quân số đơn vị.