TIÊU CHUẨN DANH HIỆU "CHIẾN SỸ TIÊN TIẾN"

Điểm a - Khoản 4 - Điều 12 - Thông tư 151/2018/TT-BQP ngày 12/10/2018 quy định:

a) Danh hiệu "Chiến sỹ tiên tiến" được xét tặng thường xuyên hàng năm cho quân nhân, công chức, viên chức quốc phòng, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; 100% nội dung thi hoặc kiểm tra phải đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi; có tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

- Tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Chiến sỹ tiên tiến" không quá 40% tổng quân số đơn vị.