Những nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân - Phần 3.

Điểm h, i,k,l -Khoản 2 - Điều 7 - Luật Quốc Phòng số 22/2018/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2016 quy định:

h) Đối ngoại quốc phòng;

i) Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại;

k) Xây dựng và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lưỡng vũ trang nhân dân;

l) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh.