Nhiệm vụ khu vực phòng thủ - Phần 3

Điểm e, g, h - Khoản 2 - Điều 9 - Luật Quốc Phòng số 22/2018/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2016 quy định:

e) Chuẩn bị mọi mặt, thực hiện lệnh, quyết định, biện pháp trong giới nghiêm, thiết quân luật, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, động viên cục bộ, tổng động viên, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và phục vụ chiến đấu lâu dài của địa phương; sẵn sàng vũ trang toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

g) Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

h) Thực hiện nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.