Bảo vệ không gian mạng quốc gia

Điều 6 - Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 quy định: Bảo vệ không gian mạng quốc gia

Nhà nước áp dụng các biện pháp để bảo vệ không gian mạng quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.