Chính sách của Nhà nước về an ninh mạng - Phần 1:

Khoản 1, 2 - Điều 3 - Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 quy định:

1. Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại.

2. Xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.