Thư viện quốc phòng - Số D5: "Phòng chống dịch bệnh Covid-19".