Thư viện quốc phòng - Số D6: "Phòng chống dịch bệnh Covid-19".