Thư viện quốc phòng - Số D9: "Phòng chống dịch bệnh Covid-19".