Thư viện quốc phòng - Số D11: "Phòng chống dịch bệnh Covid-19".