Thư viện quốc phòng - Số D13: Phòng chống dịch bệnh Covid-19.