Thư viện quốc phòng - Số D12: "Phòng chống dịch bệnh Covid-19".