Thư viện quốc phòng - Số D14: Phòng chống dịch bệnh Covid-19.