Hợp tác quốc tế về an ninh mạng

Khoản 1 - Điều 7 - Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 quy định:

Hợp tác quốc tế về an ninh mạng được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.