Thư viện quốc phòng - Số D15: Phòng chống dịch bệnh Covid-19.