Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng - Phần 1

Điểm a,b,c - Khoản 1 - Điều 8 - Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2008 quy định các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:

a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật này.

b) Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc.