Điểm d, đ, e - Khoản 1 - Điều 8 - Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 quy định các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.