Ngày 23/05 vừa qua, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và lòng tin với Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Tuy nhiên kể từ sau ngày bầu cử, một số người thiếu thiện chí vẫn cấu kết với các phần tử cơ hội, phản động để gia tăng các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc về kết quả bầu cử.