Trong lịch sử dân tộc, ngày 30/4/1975 là một cột mốc vĩ đại đánh dấu bước ngoặc quyết định cho đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đến nay sau 46 năm vẫn có không ít những tổ chức phản động, phần tử cực đoan, bất mãn chính trị cố tình xuyên tạc ngày toàn thắng 30/4 với mưu đồ kích động lòng hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Luận điệu cũ mòn ấy cần phải được vạch trần, đấu tranh phản bác với sự phân tích của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và những người trẻ tuổi. Chương trình Nhận diện sự thật số phát sóng ngày 30/4 sẽ cùng quý vị nhận diện những âm mưu, thủ đoạn lôi kéo người trẻ để xuyên tạc, phủ nhận giá trị của chiến thắng ngày 30/4/1975.