Theo kế hoạch, ngày 23/5 tới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả nước đang nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đi vào cuộc sống, biến mọi khó khăn, thách thức thành cơ hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra, đó là: vừa khẩn trương, quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong trạng thái bình thường mới. Đi ngược lại với nỗ lực chung và tinh thần hào hứng, phấn khởi của toàn xã hội, các thế lực thù địch, phản động cả trong và ngoài nước lại cho rằng đây là cơ hội đẩy mạnh các hoạt động chống phá với mưu đồ làm chệch hướng phát triển của đất nước, tạo sự phân tâm trong xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại ngày bầu cử của đất nước.