Chương trình Nhận diện sự thật số phát sóng ngày 21/5 xin được phép đi sâu vào phản ánh thực tế quá trình bầu cử ở Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại. Để chính thực tế chứng minh đầy đủ tính dân chủ, công bằng, toàn dân, toàn diện trong các kỳ bầu cử của chúng ta.