Góp phần vào thành công của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, trong những năm qua không thể không nói đến vai trò hiệu quả của phong trào thi đua quyết thắng mà nòng cốt là những điển hình tiên tiến. Đảng Ủy, Chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên và thi đua cao điểm, cụ thể hóa thành các chủ đề, mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị danh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành, lồng ghép các nội dung của phong trào thi đua quyết thắng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.