Thời gian qua, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhà nước về công tác giáo dục đào tạo. Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định 889/QĐ-BQP, phê duyệt kế hoạch hành động của hệ thống nhà trường quân đội trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giai đoạn 2018 - 2020 và các năm tiếp theo, đồng thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các nhà trường quân đội xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện. Vì vậy, trong năm học này, các nhà trường quân đội tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đồng thời chủ động triển khai xây dựng mô hình nhà trường thông minh với bước đi phù hợp, vững chắc, hiệu quả.