Trong những năm gần đây công tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong quân đội đã phát triển mạnh mẽ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đạt kết quả ngày càng vững chắc. Góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng cán bộ trẻ trong toàn quân.