Bám sát thực tiễn cơ sở, Đảng ủy Lữ đoàn Xe tăng 202, Quân đoàn 1 đã xác định những nội dung trọng tâm trong đổi mới tác phong lãnh đạo ở từng giai đoạn cụ thể. Cán bộ cấp trên làm gương cho cấp dưới. Việc nêu gương thể hiện trong công tác và thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Nhờ vậy, đến nay, đội ngũ cán bộ chủ trì và bí thư cấp ủy đã có sự chuyển biến tích cực về phương pháp, tác phong công tác, thể hiện ở tinh thần trách nhiệm cao với đơn vị, "nói đi đôi với làm", sâu sát, cụ thể, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.