Cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa vẫn diễn ra phức tạp gay gắt và quyết liệt. Các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị đã tận dụng triệt để công nghệ thông tin và mạng internet để truyền bá những quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc. Những nhận thức lệch lạc nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Để làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình báo chí Quân đội đã và đang có cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực.