Cổ xúy, tuyệt đối hóa "tam quyền phân lập", kích động tư tưởng "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập", xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận thành quả lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân danh cái gọi là ý kiến đóng góp với tiêu đề "Toàn diện để phát triển đất nước" được phát tán trên internet, một số phần tử cơ hội đã xuyên tạc rằng: Thể chế xã hội của Việt Nam hiện nay là di sản của thời chiến tranh bao cấp và chủ nghĩa xã hội với đặc điểm cơ bản là hạn chế dân chủ, hạn chế tự do tư tưởng, thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật. Để nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn và những mưu đồ xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình "Nhận diện sự thật".