Việt Nam đoàn kết, phát triển là điều mà các thế lực chống phá không hề mong muốn. Chính vì vậy trong suốt thời gian qua một số tổ chức phản động ở nước ngoài câu kết chặt chẽ với các phần tử cơ hội chính trị, phần tử thái hóa biến chất trong nội địa gia tăng các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam. Trong đó sử dụng môi trường không gian mạng để tung hỏa mù hòng gây nhiễu thông tin rồi từ đó hướng lái kích động dư luận xã hội theo hướng tiêu cực là thủ đoạn các thế lực chống phá liên tục thực hiện với tần suất ngày càng nhiều.