Đại hội Đảng các cấp là sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tuy nhiên trong dòng chảy đoàn kết và thống nhất vẫn có những đối tượng cố tình công kích, chống phá với nhiều chiêu bài thủ đoạn khác nhau. Nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn của bọn chúng trước thềm Đại hội Đảng là việc làm hết sức quan trọng hiện nay.